SCP-035 ~ Possessive Mask

Zobrazení SCP-035 bez jeho sekrecí

Položka #: SCP-035

Třída objektu: Keter

Zvláštní zadržovací postupy: SCP-035 musí být uzavřeno v hermeticky utěsněném skleněném pouzdře, minimálně 10 centimetrů (4 palce) tlustém. Pouzdro musí být po celý čas umístěno v ocelovo-železo-olověné místnosti. Dveře musí být po celou dobu trojitě uzamčené, s výjimkou příchodu, nebo odchodu zaměstnance. SCP-035 musí hlídat minimálně dvě (2) stráže po celý čas. Stráže musí vždy zůstat mimo zadržovací místnost a nejsou oprávněni do ní vstoupit za žádných okolností. V zařízení musí být nonstop vyškolený psycholog. Výzkumný personál se nikdy nesmí SCP-035 dotýkat. SCP-035 se musí přemístit do nového uzavřeného pouzdra každé dva (2) týdny. Předchozí pouzdro musí být vystaveno SCP-101, protože nevykazuje účinky “rozkladu” SCP-035. Každý kdo přijde do kontaktu s SCP-035 i když je v držení jeho hostitele musí podstoupit okamžité psychologické hodnocení.

Popis: SCP-035 vypadá jako bílá, porcelánová, komediální maska, ačkoliv se někdy změní do tragédie. V takovém okamžiku se všechny existující visuální záznamy (jako fotografie, videozáznamy, dokonce i ilustrace) změní také, aby odrážely nový vzhled SCP-035.

Vysoce korozivní a degenerativní viskózní kapalina neustále vytéká z otvorů na oči a ústa. Cokoliv přijde do kontaktu s touto látkou se začne pomalu rozpadat. Doba rozpadu závisí na materiálu a trvá dokud není materiál rozložený na louži původní látky. Vypadá to, že sklo podléhá účinkům látky nejpomaleji a z tohoto důvodu je bezprostřední schránka na SCP-035 z tohoto materiálu. Živé organismy reagují na kontakt s látkou stejným způsobem, bez šance na obnovu. Původ této kapaliny je neznámý. Kapalina je viditelná pouze z přední strany masky a nevyskytuje se, nebo není viditelná na zadní straně.

Subjekty ve vzdálenosti 1,5 až 2 metry od SCP-035, nebo ve visuálním kontaktu s ním mají silné nutkání si masku nasadit. Když je maska nasazena na obličej osoby, tak vzor mozkových vln, který z ní vyhází překryje původního hostitele a způsobí mu mozkovou smrt. Subjekt poté tvrdí, že je vědomí obsažené v SCP-035. Těla “posedlých” subjektů se rozkládají ve vysoce zrychleném tempu a stávají se z nich pouze mumifikované mrtvoly. Nicméně, SCP-035 předvedlo schopnost si udržet kontrolu nad tělem, i přes jeho těžké strukturální poškození a to dokonce i tehdy, když se rozklad dostane do bodu, kdy není jeho pohyb mechanicky možný. Když byla maska umístěna na obličej zvířete, tak nebyla zaznamenána žádná změna.

Bylo prokázáno, že konverzace s SCP-035 mohou být informativní. Výzkumníci se dozvěděli rozmanité podrobnosti ohledně jiných SCP objektů a obecné historii, protože SCP-035 tvrdí, že se účastnilo mnoha významných historických událostí. SCP-035 vykazuje vysoce inteligentní a charismatickou osobnost, která se chová přátelsky a lichotivě ke všem, kteří s ním mluví. SCP-035 dosáhlo 99 procentní úspěšnosti ve všech inteligenčních a talentových testech, které mu byly dány a vypadá to, že má fotografickou paměť. Nicméně, psychologická analýza objevila, že SCP-035 vykazuje vysoce manipulativní povahu, schopnou přivodit jeho posluchači hluboké psychologické změny. Bylo prokázáno, že SCP-035 je velice sadistické, navádějící některé lidi k spáchání sebevraždy a měnění ostatních na bezduché sluhy, kteří jsou přesvědčeni o jeho slovech. SCP-035 tvrdí, že má důvěrné znalosti o fungování lidské mysli a naznačuje, že dokáže časem změnit pohled kohokoliv.

Dodatečná poznámka: SCP-035 bylo nalezeno v roce 18██, v uzavřené hrobce v opuštěném domě v Benátkách.

Dodatek 035-01: Bylo zjištěno, že SCP-035 dokáže posednout cokoliv, co je humanoidního tvaru, včetně figurín, mrtvol a soch. SCP-035 bylo schopné cokoliv přimět pohybovat se, což vyvrátilo fakt, že k posednutí potřebuje živý subjekt. Ovšem cokoliv je posednuto se stále rozpadá do nehybnosti.

Dodatek 035-02: SCP-035 si usnadnilo pokus o útěk, přesvědčením několika výzkumných pracovníků, aby mu pomohli na svobodu. Povstání selhalo. Všichni pracovníci, kteří přišli do styku s SCP-035 byli odstraněni a byla zavedena povinná psychologická hodnocení pro všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s SCP-035.

Dodatek 035-03: Bylo rozhodnuto, že SCP-035 dokáže používat telepatii a to i bez hostitele. Dokonce proniká do podvědomí ostatních a používá získané znalosti pro zajištění výhody. Je doporučena velká opatrnost při výběru subjektů, které budou s SCP-035 mluvit.

Dodatek 035-04: SCP-035 vyjádřilo zájem v ostatních SCP, především ohledně SCP-517 a SCP-682. Dr. ██████ vyjádřil obavy, ohledně spojení SCP-035 a jejich regenerativních schopností, které by mohly zvrátit rozklad a dát SCP-035 trvalého hostitele.

Dodatek 035-05: Po několika dalších pokusech o útěk a přezkoumání záznamu z těchto incidentů, nařídila nejvyšší rada trvalé uzavření uvnitř zařízení a zakázala poskytovat SCP-035 další hostitele. Několik pracovníků proti tomuto rozhodnutí protestovalo a někteří se dokonce uchýlili k použití násilí. V přímé souvislosti s tím, byli všichni pracovníci, kteří přišli do kontaktu s SCP-035 odstraněni. Všichni pracovníci kteří přichází do kontaktu s SCP-035 musejí být pravidelně vyměňováni a kontakt s SCP-035 je omezen na jeho klidový stav, jak jen je to možné.

Dodatek 035-06: Pracovníci pracující v blízkosti SCP-035 do deseti metrů nahlásili, že se při minulém přiblížení k SCP-035 cítili neklidně a slyšeli nesrozumitelné šeptání. Několik dalších trpělo silnými migrénami. Objekt byl monitorován, ale nedošlo k žádné změně v jeho chování a nebyly zaznamenány žádné zvuky.

Byl podán návrh na dočasné obnovení práva SCP-035 na hostitele, aby mohly být prozkoumány tyto nové změny v jeho chování. (Zamítnuto)

Dodatek 035-07: Zdi zadržovací cely SCP-035 začaly náhle vylučovat černou substanci. Testy ukázaly, že se jedná o lidskou krev, nicméně byla vysoce kontaminována mnoha jinými cizími a neznámými látkami. Tato substance má pH 4,5, je korozivní a po prodlouženém vystavení na stěny měla škodlivý vliv na jejich strukturální integritu.

Vypadá to, že na zdech vytvářela vzory. Mnoho částí vypadá odstavce v několika jazycích, a to včetně italštiny, řečtiny, latiny a sanskritu (Jeden z 23 oficiálních jazyků Indie – Shirova poznámka.). Právě probíhají překlady těchto textů. Ostatní části se zdají být diagramy, které zobrazují rituální oběti a zmrzačování, často pro nějaký tajemný a nadpřirozený benefit pro osoby, které je páchají. Mnoho pracovníků bylo šokováno tím, že všechny oběti mají podivnou podobnost s různými jinými zaměstnanci a jejich milovanými, často v dosti konfliktních polohách.

Pracovníci si při přezkoumávání těchto nově vytvořených vzorů stěžovali na slyšení hlasitého šeptání a vysokého, zneklidňujícího smíchu v nepravidelných intervalech.

Pracovníci pracující v sekci, která je blízko izolační jednotky SCP-035 utrpěli katastrofální narušení morálky a vysoký nárůst počtu sebevražd v této oblasti, a to i přes to, že se nikdy nedostali do přímého kontaktu s SCP-035.

Jediná změna v klidovém stavu SCP-035 nastává v souvislosti s jeho izolačním skleněným pouzdrem; jeho rozklad se značně zrychlil, dost na to, aby se sklo příležitostně tříštilo, což vede k masivnímu narušení izolace SCP-035. Toto se stává častěji v ty nejméně vhodné chvíle, což už vedlo k šesti (6) nehodám a třem (3) smrtím a jak výzkumných pracovníků, tak úklidového personálu.

Dodatek 035-08: Ve světle velkého počtu sebevražd/vražd výzkumný tým zažádal o přemostění chodeb, které vedou kolem izolačního prostoru SCP-035. Kvůli morálnímu poškozování a všeobecným ztrátám pracovníků, kteří pracují s SCP-035 bylo rozhodnuto, že budou dodatečně pokryty vnější i vnitřní zdi cely s SCP-148 (více v Dokumentu 132-01), v naději o blokování vysoké úrovně negativních účinků, které SCP-035 emituje.

Dodatek 035-09: SCP-148 fungovalo dobře a způsobilo návrat počtu sebevražd a morálky pracovníků do stavu před příchodem SCP-035.

Nicméně se zdá, že tento materiál způsobil skleníkový efekt a zesílil negativní účinky uvnitř cely. Pracovníci uvnitř cely tvrdili, že bezprostředně po příchodu pociťovali silný pocit strachu, hněvu, zděšení, všeobecné deprese, a že slyšeli neustálé a skoro neslyšitelné šeptání. Delší pobyt v cele způsobuje migrény, sebevražedné tendence, těžké krvácení z cév v očích a nose, všeobecnou agresi vůči ostatním, šeptání se začne mísit s neustálým smíchem a stane se téměř ohlušujícím. Pokud doba vystavení přesáhne tři (3) hodiny, tak subjekt nevyhnutelně upadá do stavu hluboké psychózy a pokouší se ublížit ostatním, nebo sám sobě. Většina zasažených mluví převážně latinsky, nebo řecky a to i přes fakt, že mnoho z nich tyto jazyky před kontaktem s SCP-035 neovládalo.

Přítomnost krve ve slovech a diagramech se nepřiměřeně zvýšila. Stěny začínají být přeplněné a formace se začínají překrývat. Bylo prokázáno, že tato látka je velice obtížná na vyčištění a že je mnohem korozivnější, než bylo původně zaznamenáno, s pH zhruba na 2,4. Přibližný odhad určil současnou životnost stěn na dva (2) měsíce před tím, než je bude nutné vyměnit.

SCP-035 se postupně stává stálé více náročné na zadržování a opět začala debata o obnovení jeho práva na hostitele. (Zamítnuto)

Dodatek 035-10: Stěny, podlaha a strop izolační cely SCP-035 jsou nyní kompletně nasyceny krví. Všichni pracovníci, kteří vstupují, nebo hlídají tuto oblast musí nosit ochranné obleky. Bylo zavedeno neustálé úsilí o čištění cely.

Dodatek 035-11: Rozsah, intenzita a recidiva jevů, které se dějí uvnitř cely SCP-035 přerostly do alarmujících rozměrů. Je známo, že dveře cely se samy uzavřely, uvěznily pracovníka uvnitř a nebylo je možné po nějakou dobu otevřít. V cele se také vyskytují kaluže krve, které se někdy pokoušejí chytit a zranit zaměstnance v jejich blízkosti. Pracovníkům se začaly zjevovat rozmazané zjevení. Uvnitř prostoru SCP-035 přestávají fungovat veškeré elektronické zařízení, nelze v něm spustit světla a to i přes to, že zde pro to není žádný fyzický důvod, což nutí zaměstnance používat zdroje světla, které nefungují na elektronické bázi.

Čistící opatření nemají žádný znatelný účinek a stěny cely se rozkládají velice rychlým tempem, což způsobuje nutnost je měnit nejlépe každý týden. Dosáhnout ovšem něčeho takového je kvůli krvi téměř nemožné.

SCP-035 může být přemístěné do kompletně nové cely, přičemž stará cela bude uzavřena a oddělena od zbytku zařízení.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

4
Komentujte

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
moloShiroLavi Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
molo
Host
molo

daj to prosím do Slovenčiny

Lavi
Host
Lavi

Hmmm…keď ich rád čítaš tak jeden nechám xD
Tieto stránky mám veľmi rada, síce som začala o SCP čítať už dávno v angličtine ale je príjemné si prečítať aj preklady 🙂 Odvádzate skvelú prácu, dúfam že sa stránke bude dariť :3